Съществуваща ВиК мрежа

СЪСТОЯНИЕ НА ВИК МРЕЖАТА

ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА:

 • Съществуващата вътрешната водопроводна мрежа е с обща дължина от 44, 17 km;
 • От тях 25, 34 km са етернитови, 10, 27 km от стомана, 0,68 km – от чугун, 6,98 km от ПЕВП, 0,51 km от PVC и 0,39 km от поцинковани тръби.
 • мрежата, изпълнена от азбестоциментови и стоманени тръби , равняваща се на 80 % от общата дължина е силно амортизирана;
 • Честите аварии водят до вторично замърсяване на питейната вода чрез просмукване на отпадъчни/ морски води (високи подпочвен води, особено в някои зони), което може да застраши здравето на засегнатото население;
 • Загубите варират между 40 и 50 %.

КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА:

 • Съществуващата вътрешна канализационна мрежа е с обща дължина от 30, 54 km. От тях 12, 73 km са бетонови, 17, 30 km етернитови, 0,46 km от PVC и 0,05 km от стомана.
 • Недостатъчен хидравличен капацитет на съществуващата битова канализационна мрежа (95 % от канализационната мрежа е изградена с диаметри DN150 и DN200, които несъответстват на действащата нормативна база);
 • Поради незавършената дъждовна канализация има множество включвания на дъждовни води към битовата канал. мрежа, която се обслужва от 8 броя КПС, чиито аварийни преливници се заустват директно в морето, т.е. по време на дъжд на практика битовата и дъждовната канализация не са отделени и има директно заустване на непречистени отпадъчни води в крайбрежните зони;
 • Високите подпочвени води, честите аварии и липсващата водоплътност допълнително влошават общото състояние на мрежата;
 • Съществуващите 8 броя КПС имат основни проблеми с довеждащите колектори и/или тласкателите:
 • КПС 1 – съществуващият тласкател е прекъснат и включен към РШ на аварийния канал пред помпената станция, с директно заустване в морето. Тази КПС ще бъде рехабилитиана на втори етап, който не е част от настоящия проект.
 • КПС 2 – съществуващият тласкател е оразмерен за тласкане на   битови и дъждовни води към КПС3. Необходима е нова помпена станция за дъждовни води с отделен тласкател.

ДПС 2 – ще бъде новоизградена до КПС 2.

 • КПС 3 – съществуващият тласкател е включен директно в аварийния канал към морето. Връзката към КПС4 е прекъсната, защото каналът на КПС4 не успява да провежда необходимите количества поради малък диаметър.
 • КПС 4 – както бе споменато по-горе, съществуващият канал е с прищипнат диаметър и провежда необходимите водни количества с голяма скорост, само защото тласкателя на КПС 3 всъщност не се е насочвал към КПС 4, а в аварийния канал към нея.
 • КПС 5 – съществуващият тласкател ф150 е с по-малък диаметър от необходимият за осигуряване на нужната проводимост ф200.
 • КПС 6 – съществуващият тласкател е с недостатъчен капацитет да поеме целият предвиден отток от циганската махала. Канализацията в момента в този район е частично изпълнена.

ДПС 6 – ще бъде новоизградена до КПС 6.

 • КПС 7 – тласкателя към ПСОВ се запазва без промяна
 • КПС 8 – тласкателят е прекъснат и компрометиран. Цялата помпена станция е изключена от работа и в лошо състояние и ще бъде изградена наново.

СЪСТОЯНИЕ НА ПСОВ ПОМОРИЕ

ПСОВ – Поморие е разположена на около 400 m от главния път Бургас – Слънчев бряг и на около 3 km преди южния вход на гр. Поморие. В експлоатация е от 1998 г. Пречиствателната станция пречиства отпадъчните води както на гр. Поморие, така и на кв. Сарафово на гр. Бургас.

ПСОВ Поморие е оразмерена за 71 480 ЕЖ за висок сезон и за 48 000 ЕЖ за нисък сезон, само за отстраняване на органичното замърсяване (по БПК5), без третиране на азота и фосфора.

Нарастването и развитието на района води до увеличаване на туристическото население, което изисква реконструиране на съществуващата станция, за да бъде в състояние да пречиства отпадъчните води и в перспектива, в следващите 30 години.

Предвид голямата сезонна неравномерност и увеличените отпадъчни водни   количества, вследствие интензивното строителство през последните години и увеличения туристически поток, реализирането на проекта ще доведе до осигуряване на пречистване на отпадъчните води и подобряване на санитарно-хигиенните условия в Община Поморие, подобряване на екологичното състояние и намаляване на негативното влияние върху водите по Черноморското крайбрежие.

ПСОВ Поморие зауства в Черно море – “Чувствителен воден обект” и съгласно изискванията на Директивата за градски отпадъчни води 91/271/EU е необходимо отстраняването на биогенните елементи – азот (N) и фосфор (P). В съществуващата ПСОВ не съществуват мерки за тяхното отстраняване.