История на проекта

На 15.11.2012 г. е подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C056/15.11.2012 на обща стойност 96 686 234.48 лв. Крайният срок за изпълнение на проекта е 15.07.2015 г.

На 11.04.2013 г. договорът за ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВиК МРЕЖАТА НА ГР. ПОМОРИЕ” е временно спрян чрез подписване на двустранен протокол, поради липсата на избран изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване”, и Обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие”. Договорът е възобновен на 20.01.2014г.

Общото забавяне на строителството в резултат на обжалване на обществената поръчка за Строителен надзор възлиза на 9 месеца и 9 дни.

На 29 май 2013 г. беше направена символична първа копка за стартирането на проекта, на която присъстваха Реналдо Мандметс, началник отдел в Генерална дирекция “Регионална политика” на ЕК, отговарящ за България, зам.-министърът по околната среда и водите Малина Крумова, както и ръководителят на Оперативна програма “Околна среда” Мария Лазарова.

На 17.06.2013 г. договорът за ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ И ДЪЛБОКОВОДНО ЗАУСТВАНЕ”е временно спрян чрез подписване на двустранен протокол, поради липсата на избран изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване”, и Обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие”. Договорът е възобновен на 20.01.2014г.

Общото забавяне на строителството в резултат на обжалване на обществената поръчка за Строителен надзор възлиза на 7 месеца и 3 дни.

След проведени процедури за избор на изпълнители са подписани договори за строителство, информация и публичност, одит, външна техническа помощ и строителен надзор. Последният договор е сключен на 20.01.2014 г.

На 30.04.2014 г. от Министерството на инвестиционното проектиране са издадени Разрешения за строеж с номера № РзС-6 и № РзС-7 за ПСОВ и ВиК мрежата на град Поморие.