Обществени поръчки и изпълнители

Проект: № DIR-51011116-60-144

”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)-Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”

Номер и дата на ДБФП: № DIR-51011116-C056/15.11.2012

Приключване на ДБФП: 32 месеца от датата на подписване (15.07.2015 г.)

Стойност на ДБФП: 93 509 385.22 лв.

Общо разходи по проекта: 96 686 234.48 лв.

Общ размер на допустимите разходи по ОПОС: 93 509 385.22 лв.

Кохезионен Фонд: 74 807508.18 лева

Национално съ-финансиране: 18 701 872.04 лв.

От бюджета на община Поморие: 3 179 849.26 лв.

 

  • ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ

1.ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВиК МРЕЖАТА НА ГР. ПОМОРИЕ”

Обявена е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет Проектиране и строителство (инженеринг) на обект „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие” – на 19.12.2012 г. като открита процедура по ЗОП; Краен срок за подаване на оферти – 21.01.2013 г. Подадени са общо 3 броя оферти.
Определен е изпълнител – ОБЕДИНЕНИЕ „ВИК ПОМОРИЕ“, с който есключен договор на 11.04.2013 г. на стойност57 014 037.70 лв. с вкл. ДДС;

2. ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ И ДЪЛБОКОВОДНО ЗАУСТВАНЕ”

Обявена е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Проектиране и строителство (инженеринг) на обект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване” като открита процедура по ЗОП.

Определен е изпълнител – ДЗЗД “Поморие Еко” – гр.София, с който е сключен договор на 17.06.2013 г. на стойност 32 856 049.32 лв. с вкл. ДДС;

 

3. ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Обявена е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки” – публична покана. Определен е изпълнител Консорциум „ЮДК – ДД – Поморие” ДЗЗД, с който е сключен договор на 28.08.2012 г. на стойност 71 160 лв. с вкл. ДДС. Договорът е приключен;

 

4. ВЪНШНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Обявена е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Техническа помощ за управление на проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие” като открита процедура по ЗОП; Определен е изпълнител Обединение „Техническа помощ Поморие”, с който е сключен е договор на 14.11.2013 г. на стойност 1 500 000 лв. с вкл. ДДС. Процедурата е обжалвана в КЗК и ВАС, като двете инстанции се произнасят в полза на Община Поморие;

 

5. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Обявена е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и публичност на проект: „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие” като открита процедура по ЗОП; Определен е изпълнител – ДЗЗД „Графити”, с който е сключен договор на 01.08.2013 г. на стойност 69 129,60 лв. с вкл. ДДС;

 

6. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ

Обявена е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Одит на проект: „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие” като открита процедура по ЗОП. Определен е изпълнител СЕМПЕР ФОРТИС” ООД, с който е сключен договор на 02.08.2013 г. на стойност 281 126,40 лв. с вкл. ДДС;

 

7. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Обявена е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти по обособени позиции” като открита процедура по ЗОП;
Сключени са договори за Строителен надзор по обособени позиции на 20.01.2014 г. както следва:

Обособена позиция № 1 „Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване” – сключен е договор с ДЗЗД “ПОМОРИЕ 2013″ на стойност 1 230 654 лв. с вкл. ДДС.

Обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие” – сключен е договор с ДЗЗД “ПОМОРИЕ 2013″ на стойност 2 167 744.80 лв. с вкл. ДДС.