Цели на проекта

Главната цел на този проект е изграждане на устойчива система за водите и отпадъчните води в гр. Поморие, община Поморие чрез повишаване на качеството на съществуващите услуги и намаляване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в унисон с практиките и политиките на ЕС и в контекста на Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда”.

Следвайки принципите на устойчивото развитие и опазването на природните ресурси, община Поморие се стреми, чрез подпомагане реализацията на проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие” да постигне следните специфични цели:

 • Опазване на обществената хигиена и здраве и повишаване качеството на живот в населените места;
 • Опазване на чистотата на водоприемника – Черно море, съобразно установените нормативни показатели за качество на водите му в точката на заустване и понижаване на риска от стомашно-чревни заболявания;
 • Възстановяване на биоразнообразието и качеството на обитание на растителните и животинските видове около и в Черно море;
 • Създаване на условия за отдих и спорт за населението по бреговете на Черно море;
 • Комплексно устройство, развитие и изграждане на територията и инфраструктурата на селищната агломерация;
 • Предпазване на урбанизираните територии от наводнение и намаляване на риска и евентуалните щети от наводнения при екстремални условия;
 • Намаляване на риска от замърсяване на подземните води в района;
 • Предпазване на ПСОВ от хидравлично претоварване и намаляване на пречиствателния ефект, като стъпка към достигане на проектното й натоварване и нормите, изискани в разрешителното за заустване.
 • Осигуряване на нормативния срок за експлоатация на мрежата и станцията;
 • Осигуряване на хидравлична проводимост и функционалност на канализационната мрежа
 • Осигуряване на нормални условия за поддръжка и експлоатация;
 • Осигуряване на предпоставки за здравословни и безопасни условия на труд на персонала при експлоатация на мрежата и ПСОВ.
 • Съвместяване на проектното решение със съществуващата и нова инженерна инфраструктура.

Проектът предвижда:

1. Реконструкция и модернизация на ПСОВ и изграждане на нов заустващ канализационен колектор (дълбоководно заустване, съгласно действащото разрешително за заустване), в т.ч.:

 • Проектиране и Изграждане на Реконструкция и модернизация на ПСОВ в рамките на отредената (съществуваща) площадка;
 • Изграждане на нов заустващ канализационен колектор (дълбоководно заустване).

2. Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие, в т.ч.:

 • Проектиране и Изграждане на ВиК-мрежа в зона „Н” и реконструкция на КПС 7;
 • Проектиране и Изграждане на ВиК-мрежа в зона „G” и реконструкция на КПС 5;
 • Проектиране и Изграждане на ВиК-мрежа в зона „F” и реконструкция на КПС 6 и изграждане на нова ДПС 6;
 • Проектиране и Изграждане на ВиК-мрежа в зона „D” и реконструкция на КПС 4;
 • Проектиране и Изграждане на ВиК-мрежа в зона „B” и реконструкция на КПС 3;
 • Проектиране и Изграждане на ВиК-мрежа в зона „C” и реконструкция на КПС 2 и изграждане на нова ДПС 2;
 • Проектиране и Изграждане на ВиК-мрежа в зона „E” и изграждане на нова КПС 8.

По проекта се предвижда реконструкция и рехабилитация на 30,89 км канализационна, 26,64 км водоснабдителна мрежа и 9,68 дъждовна канализация, както и реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води за обслужване на 16 805 броя жители и изграждане на 2.87 км нов заустващ канализационен колектор

Таблица на индикаторите по работен проект в края на изпълнение на обекта:

Индикатор Мерна единица По работен проект
Рехабилитирани главни водопроводи км 9.33
Рех. второстепенна водоснабдителна мрежа км 17.31
Рех. главни колектори кан. мрежа км 6.08
Рех. второстепенна кан. мрежа км 23.96
Новоизградени помпени станции брой 3
Новоизграден тласкател КПС8 км 0.85
Новоизградени решетки за дъждовни води км 2.5
Новоизградени профили(дъжд.канализация) км 5.34
Новоизградени тласкатели (дъжд. канал.) км 1.84
Рех. КПС (2,3,4,5,6 и 7) брой 6
Рех. тласкатели км 0.83